top of page
Søk
  • ingeborglaukvik

Leserinnlegg: Høgskolebyen Halden

Oppdatert: 6. jul. 2022

Leserinnlegget var på trykk i Halden Arbeiderblad 12. juni


16. juni møtes Høgskolestyret ved HiØ for å avgjøre framtidig campuslokalisering. Dette er et svært viktig møte for byens videre utvikling, og som fremste talerør for næringslivet i Halden ønsker vi å understreke den kolossale betydningen av å beholde høgskolen med sine flinke studenter og dyktige ansatte i byen. Høgskolen er en essensiell del av lokalmiljøet i Halden, da den utgjør en sterk kraft for næringslivet gjennom forskningen og utdanningene. Vi er heldige som har den plassert her, og mener at den bare vil bli viktigere i årene framover.


For etterspørselen etter arbeidskraft med høyere utdanning i regionen er stort, og den sterke veksten i næringslivet i Halden gjør at behovet for å rekruttere nyutdannede studenter vil øke i årene framover. Vi ser også at behovet for etter- og videreutdanning blir større, blant annet som følge av mer digitalisering og det grønne skiftet. Høgskolen spiller også en nøkkelrolle for å løse byens utenforskap, gjennom kompetanseøkning.


Vi erfarer at kort geografisk avstand gir gode vilkår for samarbeid mellom bedrifter ogutdanningsinstitusjoner, og vi ser at dette gir store gevinster for begge sider. Næringslivet har opp gjennom årene hatt flere ulike typer samarbeid med HiØ, blant annet ved oppgaveskriving, utplasseringer, praksis og bedriftsbesøk. Kort geografisk avstand mellom bedrift og utdanningsinstitusjon vil være en stor fordel for å kunne opprettholde og videreutvikle dette. Det har blitt fremmet klare ønsker fra næringsaktører om å starte og videreutvikle konkrete samarbeid med høgskolen om blant annet dekommisjonering, kunstig intelligens, idrett, økonomifag og mer. Arbeidet vil bli enklere om dagens struktur opprettholdes.


Vi vet også at personer som utdanner seg her, vil ha lavere sannsynlighet for å flytte etter endt utdanning. Utdanningssted har stor effekt på valg av bosted etter endt utdanning, noe som ble betydelig understreket av både Demografiutvalget og Distriktsnæringsutvalget i hhv. NOU 2020:15 «Det handler om Norge» og NOU 2020: 12 «Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn». Høgskolen på Remmen er derfor en helt sentral leverandør av arbeidskraft for framtiden, og plasseringen i Halden er avgjørende for å sikre en ung befolkning og mer tilflytting.


Halden utmerker seg betydelig som en teknologiby, med et sterkt næringsliv og to solide forskningsinstitusjoner som har tette koblinger til høgskolens avdelinger. HiØ er en viktig drivkraft i dette navet, og vi opplever at samspillet som oppstår bidrar til innovasjon, utvikling av forskningsfronten og til konkrete investeringer i framtidens løsninger. Vi tror også det finnes ytterligere potensiale å hente fram, og jobber derfor tett og godt sammen, blant annet gjennom konsortiumet «My Digital City».


Kort oppsummert: Det er svært mange gode grunner til å beholde den gjeldende strukturen der HiØ er lokalisert i både Halden og Fredrikstad, og Halden Næringsutvikling gir derfor støtte til innstillingen som er gitt av arbeidsutvalget som vurderer HiØs campusstrategi – de foreslår å videreføre dagens ordning med to campuser.


En eventuell nedbygging av HiØ i Halden vil være katastrofalt for byen vår, og vil betydelig svekke tilgangen til kompetanse og samarbeidet mellom våre bedrifter og utdanningsinstitusjonen.
10 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page