top of page
Søk
  • ingeborglaukvik

Høringssvar om arealplan, 2. gangs behandling

Her kan du lese Halden Næringutvikling sitt høringssvar til 2. gangs høring av kommuneplanens arealdel.


Høringssvar: Kommunedelens arealdel 2. gangs høring


Halden Næringsutvikling gir med dette innspill til 2. gangs høring av kommuneplanens arealdel for Halden Kommune.


Vi har også avhold et eget dialogmøte mellom politikerne og næringsaktørene der flere sentrale poenger som er gjengitt under ble løftet fram.


Halden Næringsutvikling er byens største fellesskap av bedrifter og representerer 180 medlemmer.

Foreningens oppdrag er å styrke næringslivet og bidra til at det skapes flere jobber i Halden, slik at det skapes verdier som kommer alle til gode.


Vi ser kun minimale endringer etter sist høringsrunde, og vi kan ikke støtte en plan som ikke tar to skritt tilbake og er tydelige på at man ønsker en mer offensiv og variert utbyggingspolitikk og som ikke støtter opp om kommuneplanens hovedmål om økt sysselsetting.


Vi er opptatt av at planen skal legge til rette for en arealforvaltning som gir en god, levende og mangfoldig kommune med variert tilbud og mangfoldig bymiljø.


Samfunnsdelen av kommuneplanen stadfester helt tydelig at «Øking av sysselsettingsgraden i Halden kommune har hovedprioritet i planperioden» og at «Sysselsettingsgraden i Halden (67 %) er svært lav og den største oppgaven er å skape nye arbeidsplasser i større takt enn omstilling i næringslivet skjer. Dette vil være hovedoppgaven i planperioden og skal prioriteres i alt planarbeid. Halden skal være en næringsvennlig kommune som ser muligheter og utnytter dem» (s. 6).


Vi opplever at forslagene til næringsareal og næringsbebyggelse som ble sendt på høring langt på vei støtter oppunder hovedmålet om økt sysselsetting, og her har vi ikke veldig store innvendinger, utover at de store nye områdene som Tobroåsen må markeres tydeligere i plankartene og bestemmelsene slik at de blir juridisk bindende og kan brukes til markedsføring overfor næringsaktører.


Men når det gjelder planbestemmelsene og -beskrivelsen for øvrig, så kan vi ikke se hvordan de skal bidra til å nå hovedmålet om økt sysselsetting. Og frykter heller tvert imot at det vil føre til store utfordringer for byen. Det skyldes blant annet følgende forhold:


o Etter vårt syn er hensynet til bærekraft som omhandler sosiale og økonomiske forhold etter vårt syn er utelatt mer eller mindre i sin helhet. Vi minner om at FN peker på at man må jobbe på tre områder for å sikre bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Det er sammenhengen mellom de tre dimensjonene som avgjør om noe er bærekraftig.


o At det blir en sterk innstramming av hus- og fritidsboligbyggingen, blant annet som følge av den komplekse fortettingsstrategien, tilbakeføringen av 955 daa og den sterkere styringen. Og ikke minst skyldes det at kommunen har lagt til grunn for analysen at det er rom for utbygging av 820 boenheter på eiendommer ferdig regulert til bolig, men som ennå ikke er utbygd jf. notatet «Om boligutbygging i kommuneplanens arealdel». Dette tallet er altfor høyt, når vi sammenligner med bransjens egne beregninger, og gir naturligvis følger for hele analysen av utbyggingsbehov. Alle disse faktorene vil påvirke byggenæringen i sterk grad og kommer til å gå hardt utover byggenæringens 1000 sysselsatte i Halden. Det er riktig å fjerne rekkefølgebestemmelsene.


o At planen vil føre til et mindre mangfoldig boligmarked, og det vil påvirke det øvrige næringslivets tilgang på kompetent arbeidskraft i årene framover.


I tillegg ser vi at forslaget vil kunne føre til en ytterligere økning av boligprisene, som igjen kan bidra til å skape enda større forskjeller i byen. For kommunen som helhet blir konsekvensen et stort avvik mellom offentlige inntekter og utgifter i de kommende årene, som vil bidra til at kommunens økonomi vil gå fra å være anstrengt til å bli svært dårlig.Påvirker sysselsettingen i byggenæringen

Slik planen foreligger nå, frykter vi at konsekvensen for Halden vil bli lavere sysselsetting i årene framover, spesielt for en av Haldens største og viktigste næringer - bygg, anlegg og eiendomsbransjen med tilhørende tjenesteyting. Samlet sett utgjør byggenæringen om lag 1000 ansatte. Bransjen genererer cirka 0,4 arbeidsplasser pr ansatt, mens industrien til sammenligning genererer om lag 0,1 pr ansatt. Bransjen består i stor grad av små og mellomstore bedrifter, og har overveldende lokalt eierskap hvor eierne bor i - og skatter til Halden kommune. Hvis arealplanen blir vedtatt slik det ble foreslått i høringen, vil det etter vårt syn medføre store negative konsekvenser for byggenæringen, og kunne være til hinder for vekst og utvikling i folketallet. Næringsprofilen i byen er ikke i samsvar med den politikken det her legges opp til.


Befolkningsvekst og arbeidskrafttilgang

Tilbudet av boliger er sentralt for å tiltrekke oss viktig arbeidskraft til næringslivet, og det er svært uheldig dersom planen slår beina under viktige mål om befolkningsvekst. For oss vil det være en håpløs situasjon og det vil undergrave arbeidet med å styrke bedriftene og tilrettelegge for jobbskaping. Vi vil ha en langt mer offensiv plan for å tiltrekke flere til Halden.


Pandemien har endret reisevaner, arbeidssituasjon og ønske om bolig for svært mange som bor i de store byene. Nå er tiden her for å markedsføre Halden og tilrettelegge for et variert boligtilbud for disse tilflytterne. Arealplanen er det mest sentrale verktøyet for å gjøre det.


Det må satses på bolig og næring hånd i hånd, og ikke tro at det er en lineær prosess der arbeidsplassene skal skapes først og at boligene skal lages senere. Man kan ikke utelukke eller nedskalere det ene for å tro at man skal lykkes med det andre. Vi har flere eksempler på at dette henger sammen, med store virksomheter i Halden som melder om utfordringer med å få kompetent arbeidskraft fordi tilbudet på boligsiden (og dessverre noen andre tilbud også) er mangelfullt. Noen takker derfor nei til jobbene og andre velger å bosette seg andre steder – i begge tilfeller mister man viktige skatteinntekter.


Løsninger for klima og miljø, økonomi og sosial bærekraft

Vårt syn er at vi må finne gode løsninger som i størst mulig grad ivaretar klima og miljø, men vi må prioritere opp - og likestille - dimensjonene som omhandler sosiale forhold. Vi må tilrettelegge slik at folk har jobb og kan tjene til livets opphold. Vi må ha vekst og utvikling som bærer samfunnet frem slik at våre barn og barnebarn har noe å leve av i fremtiden. Vi må ikke planlegge for at Halden skal bli et gamlehjem. Det må være et mål at Halden skal bli Norges mest attraktive kommune å bosette seg i.


Da må vi kunne tilby stor variasjon og attraktive boliger, med nærhet til de største arbeidsplassene og E6. Det lar seg gjøre samtidig som vi ivareta miljø- og klimahensynene på en smart måte. Det kan blant annet være å finne gode løsninger for material- og energigjenvinning, ombruk, EDP på konstruksjonsnivå, kompakt boligutvikling og smartere organisering.


Veien framover

Vi kan ikke støtte en plan om den ikke legger godt til rette for sysselsettingsvekst og næringsutvikling.


Vårt syn er at planarbeidet må ta to steg tilbake og korrigeres slik at den tar hensyn til ovennevnte punkter og våre innspill fra forrige høringsrunde (ref. IMØL datert 10.06.2021), og at næringslivet involveres til å bidra med kunnskap og kompetanse.


Inntil ny plan er på plass må eksisterende arealdelplan gjelde i sin helhet. Eksisterende plan er juridisk bindende inntil den er opphevet ved at ny plan er vedtatt. Eksisterende arealplan er et eget juridisk dokument og gjelder uavhengig av andre kommunale planer. Gjeldende samfunnsplan gjelder ikke foran arealplanen. Det vil si at man må kunne starte opp regulering og bygging på de arealer som i dag er avsatt til utbygging i gjeldende plan.

Vennlig hilsen,

Halden Næringsutvikling

Ingeborg Marie Østby Laukvik

Daglig leder

87 visninger0 kommentarer

Comentários


bottom of page