top of page
Søk
  • ingeborglaukvik

Høringssvar om gatebruk og infrastruktur i sentrum

Oppdatert: 6. jul. 2022


Dato: 01.07.2022


Halden Næringsutvikling er byens største forening for bedrifter, og representerer byens næringsliv. Foreningens oppdrag er å styrke næringslivet og bidra til at det skapes flere jobber i Halden, slik at det skapes verdier som kommer alle til gode.


Vi takker for invitasjonen til å gi høringsinnspill til planprogrammet for gatenett og gatebruk i Halden Sentrum. Det er viktig at Halden kommune prioriterer vekstfremmende investeringer i samferdsel og infrastruktur, og næringslivet er opptatt av trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling.


Det er flott at Halden Kommune ønsker å legge til rette for en bred bred deltakelse ved utarbeidelse av planen, og Halden Næringsutvikling ber allerede nå om at det legges opp til dialogmøter med næringslivet og handelsstanden.


Vi mener at avgrensningen av området er OK, men vi ber kommunen vurdere om området opp til høyskolen også bør inngå for å sikre gode transportårer mellom utdanningsinstitusjonen og sentrum, og om havneområdet bør behandles i planprogrammet.


Det er viktig at planprogrammet tydeliggjør at det skal sikres tett dialog med næringslivet som benytter sentrumsområdet til transport og påse at bedriftenes behov blir hensyntatt. Prioriteringen av trafikantgrupper er en sentral del av arbeidet, og for oss er det viktig at bedriftenes behov for transport i sentrum vektes høyere enn det forslaget til planprogram nå tilsynelatende legger opp til, for å ivareta viktig verdiskaping og omsetning. Vi ser at transport til næringslivet ikke er kommet med, i blant annet, opplistingen under 1.5.7. Vi mener at et sentralt kulepunkt som bør legges til er «Tilrettelegge for transportløsninger som støtter oppunder verdiskaping og arbeidsplasser».


Planprogrammet skal behandle sentrale spørsmål knyttet til parkering og handel for å støtte opp om en aktiv og levende by. Dette er viktig tematikk, og det blir sentralt å lage – og legge til grunn - helårsanalyser av behovet for transport til sentrum og parkering. Bruken av transportmidler varierer med årstidene. Vi støtter at parkeringsmulighetene i sentrum må behandles i planprogrammet, samt mulighetene for å benytte gategrunn til virksomhet som servering eller handel.


Vi ber om at man i arbeidet også gjennomgår Lokalforskriften for boligsoneparkering mot avgift i Halden kommune med særlig henblikk på å stryke følgende ordlyd i paragraf 2 «Det innvilges ikke parkeringskort til ansatte i virksomheten og ved kunders behov for parkering», for å gjøre det mulig å drive virksomhet i områder som omfattes av boligsoneparkering. Vi ber også om at planarbeidet gjennomgår kravet som stilles til egnet biloppstillingsplass i planbestemmelsene for kommuneplanens arealdel 2011-2023, med et blikk på endring.


Avslutningsvis minner vi om at Halden har mange spennende virksomheter som kan gi nyttige innspill når det gjelder framtidige utviklingstrender innen mobilitet. Noen eksempler er IFE, mTabs og Smart Innovation Norway. Halden Kommune bør dra nytte av dette i arbeidet med planen, og Halden Næringsutvikling formidler gjerne en liste med forslag til flere selskaper.


Vi ser fram til videre dialog om gatenett og gatebruk i Halden Sentrum!
Vennlig hilsenIngeborg Marie Østby Laukvik

Daglig leder


33 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page