top of page
Søk
  • ingeborglaukvik

Halden Næringsutvikling sendte brev til byens politikere

Et samlet næringsliv innen bygg, anlegg og eiendom har nå et sterkt behov for å kommentere flere områder som angår sitt virke i Halden. Det omhandler særlig ny arealplan, byutvikling og ileggelse av midlertidig forbud mot tiltak. Halden Næringsutvikling sendte derfor følgende brev til byens politikere og til Halden Kommune denne uken.

Kommentarer fra næringslivet vedrørende prosessen rundt ny arealplan, samt signaler om ileggelse av byggeforbud


Halden Næringsutvikling er en forening for bedrifter i Halden, og representerer byens næringsliv innen bygg, anlegg og eiendom. Foreningens oppdrag er å styrke næringslivet og bidra til at det skapes flere jobber i Halden, slik at det skapes verdier som kommer alle til gode.


Foreningen er en pådriver for næringsutvikling i Halden og jobber for gode rammevilkår for næringslivet. Arealpolitikken er en sentral del av næringspolitikken.


Et samlet næringsliv innen bygg, anlegg og eiendom har nå et sterkt behov for å kommentere flere områder som angår vårt virke i Halden Kommune.Byutvikling og boligbygging for å sikre sysselsettingen i en pandemi


Byutvikling og boligbygging er viktig for å sikre sysselsettingen under en pandemi. Bare i Haldensregionen har over 1000 personer sitt daglige virke knyttet til bygg- og anleggssektoren. Mange sektorer har store problemer som følge av Covid-19 og det spås flere konkurser i 2021. Mange vil også oppleve store, og sannsynligvis varige, endringer som følge av pandemien. Utbygging i tråd med gjeldende arealplaner er svært viktig for bygg- og anleggssektoren og boligmarkedet i regionen.


Alle indikasjoner, inkludert Norges Banks rentebane, tilsier et fortsatt historisk lavt rentenivå i lang tid fremover. Rentenivået brukes som et virkemiddel for å stimulere til økonomisk vekst. Det lønner seg i mindre grad å spare pengene i banken og heller bruke dem til investeringer eller høyere forbruk. Flere steder i landet ser man nå en vekst i boligprisene – til tross for at vi er midt i en pandemi. Det er flere grunner til denne utviklingen, men noe forklares med høyere etterspørsel gitt at man får større budsjett og et lavere tilbud da mange kvier seg for å selge i en pandemi.


Når rentenivået er lavt, bør Halden jobbe for å øke tilbudet av boliger. Flere tomter bør reguleres for boligformål for å unngå en usunn prisvekst som øker terskelen for førstegangskjøpere og tvinger unge og familier til nabokommuner. Mer innpendling som følge av for få boliger i Halden vil kunne medføre økt transportbehov og være negativt for nullvekstmålet. Dersom vi ikke greier å øke tilbudet, kan dette gi en høyere prisvekst og dermed gjøre det nødvendig å justere opp rentenivået. Det vil kunne gå ut over andre bransjer som er avhengig av et lavt rentenivå i en tung tid for å klare seg gjennom pandemien


I en tid med mye usikkerhet i Norge er det derfor viktigere enn noen gang å legge opp til forutsigbarhet der det er mulig, og å sikre fremdrift i bygg- og anleggssektoren i regionen. Det offentlige spiller her en sentral rolle som en bidragsyter.Næringslivet trenger forutsigbarhet


Langsiktighet og forutsigbare politiske rammer er avgjørende for næringslivet, og i usikre tider blir forutsigbarhet viktigere enn noen gang.


Kommuneplanens arealdel (KPA) skal gi en forutsigbar byutvikling. Halden Næringsutvikling forutsetter derfor at inntil en ny KPA er vedtatt, så er eksisterende KPA det overordnede styringsdokumentet for byutviklingen. Det forutsettes videre at planer under behandling med bakgrunn i gjeldende KPA behandles etter gjeldende KPA.


Slik situasjonen er nå, skapes det både stor uforutsigbarhet rundt gjeldende arealdel og planer under regulering. Vi erfarer at Halden Kommune fatter vedtak som stopper utviklingsprosjekter med en begrunnelse om at prosjektene må avvente rullering av kommuneplanens arealdel.


Vi mener det er rimelig at innbyggere og næringsliv kan forvente at kommuneplanens arealdel gjelder fram til en ny plan blir vedtatt, da dette er et sentralt prinsipp som ivaretar hensynet til forutsigbarhet, planlegging og rettsikkerhet.


Plan og bygningsloven stadfester også tydelig at prinsippet om forutsigbarhet skal ivaretas som et særlig hensyn, og skal være et vesentlig element både ved plan- og byggesaksbehandling. Vi kan ikke se at hensynet til en helhetlig planleggingav en ny arealplan skal trumfe disse prinsippene.


Når kommunen utsetter prosjekter i påvente av ny arealdel og gir midlertidig forbud mot tiltak etter pbl. §13-1, er konsekvensen at forutsigbarheten svekkes betydelig. Og det fører videre til at utviklingsprosjekter som er viktige for å nå kommunens mål om økt sysselsetting og vekst blir enten utsatt eller terminert, enten helt eller delvis.


Bruk av forbudet i pbl. §13-1 mener vi heller ikke er i tråd med intensjonene i plan- og bygningsloven, der formålet med loven er å fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Loven er en utpreget «Ja-lov», det vil si at utgangspunktet er at man skal få tillatelse til tiltaket med mindre tiltaket strider mot bestemmelser i eller gitt i medhold av lov.


Vedtak om midlertid forbud og tilhørende manglende forutsigbarhet for tiltakshavere, fører også økonomiske konsekvenser for både den enkelte og kommunen. Det koster å si nei og det koster å utsette.


Situasjonen og usikkerheten som er skapt den siste tiden utsetter utbyggere, banker, grunneiere og boligkjøpere for potensielt store tap på investeringer og beslutninger som er gjort på grunnlag av den gjeldene KPA og reguleringer i tråd med den.


Halden Næringsutvikling frykter også at en manglende forutsigbarhet i planpolitikken over tid kan drive bort investeringsviljen i Halden kommune og gjøre at kapital og kompetanse isteden forflytter seg til andre kommuner. Det vil være svært uheldig.


På bakgrunn av dette, ber Halden Næringsutvikling og bransjen om at kommunen opptrer ansvarlig og forutsigbart, og at prosjekter som er i tråd med gjeldene plan må kunne planlegges, vedtas og omsøkes umiddelbart. Vi ber også om at bruken av forbudsbestemmelsen i pbl. §13-1 holdes til et minimum. Dersom bestemmelsen benyttes, må det være særskilt begrunnet i hvert enkelt tilfelle.Medvirkning i det videre arbeidet med Kommuneplanens arealdel


Kommuneplanens arealdel innebærer en politisk beslutning der kommunestyret vil avveie ulike hensyn og interesser. En effektiv og god planprosess skal utvikle forslag til løsninger, involvere dem som blir berørt på en relevant måte, samt gi et helhetlig grunnlag for kommunestyret når de skal vedta den nye arealplanen. Det er også avgjørende at sentrale kommuneplaner vedtas med en bred politisk tilslutning, slik at bedriftene føler at det foreligger en viss forutsigbarhet i planen som vedtas.


For næringslivet og innbyggerne, er det viktig å få anledning til å bli hørt hva de mener er viktige hensyn og interesser.


Det vedtatte planprogrammet legger opp til et bredt medvirkningsarbeid, og har satt en klar målsetning om å invitere store grupper av befolkningen inn i arbeidet gjennom åpne folkemøter, formelle høringer og et byLAB som skulle etableres i Halden Storsenter. Sikring av bred medvirkning var også sentralt i Samarbeidsavtalen som ble inngått av posisjonen etterkant av sist valg. Det er også nevnt i de fleste partiprogram som partiene gikk til valg på.

Signalene til næringsforeningen, fra en bred gruppe fra næringslivet, er dessverre det har vært en svært liten grad av medvirkning i form av direkte involvering og aktiv dialog så langt. I den grad det har blitt gitt anledning til medvirkning, så har det vært lite søkelys på å framskaffe innspill om utvikling og vekst av byens områder.


Det er blitt gitt signaler om at innbyggerne og bransjen skal få mulighet til å medvirke i høringsprosessen når forlaget fra styringsgruppen foreligger. Dette er ikke noe bransjen som stiller seg bak dette brevet vil akseptere. Det står i planprogrammet at det skal legges opp til bred medvirkning i alle planens faser. Vi kan ikke se hvordan et samlet kommunestyre kan vedta å legge en plan ut på høring vel vitende at hverken innbyggerne eller bransjen har hatt god mulighet til å medvirke. Før planen legges fram til politisk behandling må det utføres mer aktiv medvirkning. Det må legges opp til at administrasjonen innhenter informasjon om hvor kommunens innbyggere og næringsliv faktisk ønsker å bo, samt å drive næring.


Vi er klar over at Corona-pandemien gjøre ting litt utfordrende på dette punktet, men det er andre kommuner i landet som har løst dette godt digitalt, slik som Trondheim.


Halden næringsutvikling og bransjen etterspør derfor en tydelig plan for grundig medvirkning i det videre arbeidet med kommuneplanens arealdel. Vi ønsker en større medvirkningsprosess enn en ordinær høringsrunde, slik at det blir rom for innspill, refleksjoner og dialog.


Ønske om bredt flertall for kommende KPA

Næringslivet har et klart ønske om at den kommende kommuneplanens arealdel vedtas med et bredt flertall, slik at planen står seg over tid og legger en langsiktig ramme for byutviklingen i Halden.


Diskusjonene om den kommende arealplanen foregår per nå, i all hovedsak, innenfor en liten og lukket styringsgruppe. Vi spør oss om dette er den beste måten å sikre god arealplanlegging og medvirkning, og den beste organiseringen for å sikre et bredt politisk fundament for et vedtak i kommunestyret.


Flere fra bransjen har vært tilhørere i møtene, samt at de følger med på saker, dokumenter og referater fra møtene, og ønsker å understreke at forslaget til arealplan skal utarbeides av fagkyndige.


Halden næringsutvikling ønsker et bredt politisk flertall bak kommuneplanens arealdel. Bransjen mener at kommunestyret på nytt må vurdere mandatet til styringsgruppa og hvordan de skal jobbe.


Avsluttende kommentarer

Avslutningsvis vil vi vise til Halden Kommunes Samfunnsdel for 2018-2050, som setter en tydelig visjon om at Halden skal være forberedt på omstilling. Vi ser fram til å finne framtidsrettede og langsiktige tiltak i fellesskap, slik at vi kan skape en omstillingsdyktig og attraktiv by for innbyggere og jobbskapere i Halden.


I en tid med mye usikkerhet som følge av coronapandemien er det viktigere enn noen gang å legge opp til forutsigbarhet der det er mulig, og å sikre fremdrift i utviklingsprosjekter. Det offentlige spiller her en sentral rolle som en bidragsyter.


Vi ber derfor om:


* At Halden Kommune opptrer ansvarlig og forutsigbart, og at prosjekter som er i tråd med gjeldene plan må kunne planlegges, vedtas og omsøkes umiddelbart. Vi ber også om at bruken av forbudsbestemmelsen i pbl. §13-1 holdes til et minimum. Dersom bestemmelsen benyttes, må det være særskilt begrunnet i hvert enkelt tilfelle.

* Det utarbeides en tydelig plan for grundig medvirkning i det videre arbeidet med kommuneplanens arealdel. Vi ønsker en større medvirkningsprosess enn en ordinær høringsrunde, slik at det blir rom for innspill, refleksjoner og dialog

* Et bredt politisk flertall bak kommuneplanens arealdel. Bransjen mener at kommunestyret på nytt må vurdere mandatet til styringsgruppa og hvordan de skal jobbe.

Vennlig hilsen,

Halden NæringsutviklingIngeborg Marie Østby Laukvik

Daglig leder

27 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page