top of page
Søk
  • ingeborglaukvik

Kartlegging av rest- og sidestrømmer

Denne rapporten oppsummerer Halden Næringsutvikling sin kartlegging av rest- og sidestrømmer i 2023. Arbeidet ble finansielt støttet av Viken Fylkeskommune gjennom finansieringsordningen «Næringsutvikling og Innovasjon i Viken 2022».Bakgrunn

Sirkulærøkonomi er en bærekraftig og nødvendig respons på de utfordringene vi står ovenfor i en verden preget av et økende forbruk og begrensende ressurser. Konseptet om sirkulærøkonomi representerer et paradigmeskifte fra en lineær tankegang hvor produkter lages, benyttes og deretter kastes, til en mer helhetlig tilnærming som vektlegger avfallshåndtering, resirkulering og ressursbevaring.


I denne konteksten utgjør kartleggingen av rest- og sidestrømmer fra industrien og byggenæringen en sentral byggestein i fundamentet for å realisere mer sirkulærøkonomi i vårt nærområde. Gjennom å identifisere og optimalisere bruken av materialer som ellers ville blitt betraktet som avfall, kan vi skape et mer effektivt system som reduserer den negative miljøpåvirkningen og minimerer behovet for nyproduksjon.  


Industrien og byggenæringens bidrag til sirkulærøkonomien er særlig betydningsfullt, ettersom disse sektorene ofte står for betydelige menger avfall og ressursbruk. Ved å innlemme prinsippene om gjenbruk, resirkulering og forvaltning av materialstrømmer, kan vi ikke bare redusere den negative påvirkningen på miljøet, men også stimulere til økonomisk vekst gjennom utvikling av nye forretningsmodeller og arbeidsplasser. Det kan også være et viktig verktøy for å tiltrekke nye virksomheter til regionen.


Denne rapporten er et viktig steg på veien for å kunne igangsette aktivitet som gjør at vi kan møte dagens behov uten å kompromittere kommende generasjoners muligheter.

 

Metode

Denne høsten gjennomførte vi en spørreundersøkelse blant næringsforeningens medlemmer fra industrien og byggenæringen som vi forventet at kunne ha rest- og sidestrømmer. Undersøkelsen ble sendt på epost til aktuelle respondenter og vi benyttet verktøyet Enalyzer for å innhente svarene.


Å benytte spørreundersøkelser som metode gav oss muligheten til å innhente kvalitative data og få innsikt i følgende spørsmål:  


•        Hvilke rest- og sidestrømmer som bedriftene i Halden har

•        Hva som skjer med avfallet i dag 

•        Hva næringslivet selv mener er barrierer og nødvendige incentiver for å øke mulighetene for samhandling innen sirkulærøkonomi.


Fordelene med å benytte standardiserte spørsmål er at vi kunne forsikre oss om at alle deltagerne ble presentert for de samme betingelsene. Det bidro til pålitelighet og sammenstilling av data, og en undersøkelse gjør at mange respondenter føler seg mer komfortable med å dele data og meninger når de kan gjøre det anonymt. Det kan føre til mer ærlige svar og redusere bias.


Vi er allikevel oppmerksomme på at begrensningen ved å benytte spørreundersøkelse som metode kan føre til misforståelser av spørsmål og gi oss noen begrensninger med tanke på respondensenes evne til å uttrykke komplekse meninger gjennom et begrenset svarutvalg.


For å kompensere for disse svakhetene tilrettela vi for at respondentene kunne kontakte oss underveis dersom de trengte avklaringer eller hadde spørsmål om undersøkelsen, og vi inviterte alle til en workshop 10. oktober for å gå igjennom de aggregerte funnene og kunne gå i dybden på noen temaer. Oppdragshaver Camilla Brox i Brox Consulting ledet workshopen. Norsk Senter for Sirkulærøkonomi (NCCE) deltok også.

 

Sentrale funn


For å unngå at enkeltbedrifter kan identifiseres presenterer vi de aggregerte funnene fra undersøkelsen.


Svarene på undersøkelsen viser rest- og sidestrømmer av materialer som:

•        Asfaltgranulat

•        Trevirke

•        Plast

•        Betong

•        Stein

•        Avharp

•        Emballasje

•        Prosessvann

 

I dag går deres Rest- og sidestrømmene til:

1)     Deponi

2)     Energigjenvinning

3)     Materialgjenvinning

4)     Ombruk hos bedriften

 

90% av de som har svart på spørsmålet om de har en kostnad eller en fortjeneste på håndteringen av materialstrømmen i dag, sier at de har en kostnad ved dette. Og 70% av dem som har svart, sier de søker etter alternative/nye måter å utnytte ressursene mer effektivt på.


Den største barrieren for å ikke kunne se videre på ny utnyttelse av rest- og sidestrømmer ser ut til å være at det er risiko knyttet til stabile leveranser av ressursene. Det gjelder særlig for de som vurderer å ha andres materialer inn i egen produksjon. Det skyldes at man kan bli mer sårbar, dersom virksomheten man mottar avfallsressursene har får utfordringer med å levere tilstrekkelig mengde. I slike tilfeller kan man ha færre alternative erstatningskilder, som da vil kunne gi en betydelig risiko for egen produksjon.

Andre barrierer som løftes fram er at bedriftene har for liten tid til å utvikle samarbeid med andre, eller rene økonomiske forhold der de mangler ressurser til denne type utvikling.


Som et fjerne punkt løfter bedriftene fram at dagens rammeverk og regelverk kan være til hinder for utvikling i riktig retning. Eksempelvis løftes det fram at dagens rapporteringsregler av prosentandelen av avfallet som går til gjenvinning kan noen negative konsekvenser. Med økt omfang av ferdigmoduler som settes sammen i byggenæringen kan det være krevende å ha «nok» avfall i de ulike kategoriene, og resultatet kan bli at man ikke innfrir kravene selv om man når det overordnede målet om mindre avfall. For å komme innenfor kravene er man derfor nødt til å spe på med ekstra materialer til sortering som ikke egentlig er nødvendige. Et annet eksepmel kan være at man oppleve situasjoner der man allerede har utsortert materialer til gjenvinning før dette kommer til avfallsmottaket, og at dette ikke teller det ikke med i totalen.  

 

Konklusjoner

I Halden ser det ut til at det er et omfang av ulike rest- og sidestrømmer i Halden som aktørene ønsker å finne bedre løsninger for. Dagens måte å håndtere avfall på er kostbar for bedriftene, men det ser ut til at nye løsninger kan bidra til kostnadsbesparelse eller til og med åpne for nye inntektsmuligheter.


Analysen tyder også på at det er stor sjanse for at flere av disse rest- og sidestrømmene kan håndteres bedre ved å flytte dem oppover i avfallshierarkiet, for eksempel ved å unngå unødvendig deponering eller brenning uten å utnytte energien.


Med andre ord, så ser det ut til at det er rom for forbedring i måten Halden håndterer disse materialene på, og at nye løsninger kan være bra for både bedriftene og miljøet.

 9 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page