top of page
Søk
  • ingeborglaukvik

Høringsinnspill til NTP: «Godsalternativet» i første fase av NTP

Halden Næringsutvikling, Sarpsborg næringsforening og Rakkestad næringsråd foreslår med dette tiltak som med begrenset ressursbruk kan gi betydelig økt kapasitet og nasjonal bruk av jernbane til godstransport - i tillegg til en nødvendig forbedring av intercitykapasiteten mellom Oslo og sørlige deler av Østfold samt Gøteborg.


I september 2023 ble det lagt fram en mulighetsstudie av det norske Jernbanedirektoratet og det svenske Trafikverket for å vurdere ulike konsepter for økt bruk av jernbane mellom Oslo og Göteborg. I denne studien er «Godsalternativet» ett av konseptene, og som vi sterkt vil anbefale innlemmes i NTPs første fase.


Godsalternativet innebærer en investering på 1,5-2,6 mrd. kr i Norge (2,1-3,7 mrd. totalt inkl. Sverige). Tiltakene innebærer noen krysningsspor, oppgradering av stasjoner og bedre materiell. For denne investeringen vil man kunne tredoble godskapasiteten ved en dobling av antall tog i tillegg til økt kapasitet på hvert tog. Kjøretiden reduseres med ca 30% og det oppnås en kostnadsbesparelse på 30-40%. Dette vil bidra til å gjøre godstransport med tog adskillig mer interessant og konkurransedyktig.


I Godsalternativet økes i tillegg kapasiteten for persontog betydelig og gir noe kortere kjøretid. Vi legger til grunn at de tiltakene som ligger i Godsalternativet (krysningsspor og stasjonsoppgradering) er tiltak som gjør det mulig med 2 tog i timen som grunnrute mellom Oslo og Sarpsborg/Halden – og kanskje flere i rushtiden.


De betydelige gevinstene i form av økt kapasitet, høyere frekvens og lavere kjøretid til en relativt beskjeden investering, gjør at dette konseptet har positiv samfunnsnytte, noe man sjelden ser for samferdselsinvesteringer generelt og jernbaneinvesteringer spesielt. Dette illustrerer godt at man får mye for pengene og prosjektet kan ifølge studien gjennomføres på 2-3 år. Prosjektet bør med sin raske byggetid, betydelige effekt og begrensede investeringer gjennomføres så raskt som mulig og i første periode av NTP.

 


Ifølge mulighetsstudien kan Godsalternativet meget vel inngå i en mer langsiktig opptrappingsplan for jernbanetilbudet til Gøteborg. Det betyr at konseptet ikke er i motsetning til en langsiktig plan for dobbeltspor på hele strekningen.Utnytter andre vedtatte tiltak


Vi vil også bemerke at godskonseptet vil kunne utnytte allerede gjennomførte tiltak og planer som nå er framlagt i NTP:


-        Den foreslåtte nye Oslotunnelen er svært viktig for å løse opp de kapasitetsbegrensninger og den flaskehalsen som Oslo er for gjennomgående godstrafikk. En ny tunnel gjennom Oslo vil sammen med økt kapasitet for gods på strekningen Oslo-Gøteborg være et viktig tiltak for transport av gods fra hele landet og til kontinentet.


-        Det er allerede åpnet for bruk av Østre linje til godstransport i perioder hvor Vestre linje er stengt. Dette er svært positivt fordi det må påregnes stengning av Vestre linje i perioder i årene framover pga. pågående vedlikeholds- og utbyggingsplaner. Østre linje vil dermed gi nødvendig fleksibilitet i en gradvis utvidelse av godstransporten. Bruk av Østre linje til godstransport bør gjøres permanent. En gjenåpning av jernbanestrekningen Sarpsborg-Rakkestad for godstrafikk, bør kunne gjøre det mulig å åpne strekningen også for persontrafikk og dermed bli et supplement til vestre linje på både kort og lang sikt.


-        Med betydelig økt kapasitet Ski-Oslo, vil en tilrettelegging for økt frekvens og kapasitet gjennom Østfold ble mer robust og forutsigbar.

 


Godstransport på jernbane har ligget på et lavt nivå og det er derfor i begrenset grad tilrettelagt for dette både fra bedrifter og operatører. En økning i kapasitet som Godsalternativet legger opp til, er et godt tiltak for å komme i gang med å vinne erfaringer og gjøre forsøk for en gradvis overflytting av gods fra vei til bane. Det er viktig at det raskt kommer et bedre tilbud på plass slik at det skapes optimisme og muligheter for å utvikle nye jernbanetilbud og -løsninger for gods slik at når en større kapasitetsøkning kommer, er man forberedt og klar for å utnytte tilbudet.


 

Viktig tiltak for hele landet


Vi er klar over at det vil være krevende å få inn nye prosjekter i NTP. Når vi likevel sterkt anbefaler «Godsalternativet» er det fordi dette er et unikt prosjekt som kan gjennomføres raskt og med begrensede midler gi en positiv samfunnsnytte gjennom økt kapasitet for godstransport fra næringslivet fra store deler av landet og til Gøteborg og kontinentet. Tiltaket er dermed mye mer enn et tiltak for Østfold. En slik overflytting av gods vil også gi klimagevinster i form av lavere CO2-utlipp ved at hvert tog erstatter 30-35 vogntog på vei.

 

 

 

Nødvendig bedring av persontog-tilbudet sør for Fredrikstad


I tillegg - og ikke minst - vil godsalternativets investeringer også gi en betydelig forbedring i persontogtilbudet, primært gjennom økt frekvens som er det største behovet for å bedre dagens togtilbud mellom søndre deler av Østfold og Oslo og mellom Oslo og Gøteborg. Det er ikke akseptabelt å måtte vente på en utbygging av dobbeltspor etter Fredrikstad før tilbudet på denne strekningen bedres. Det er også mulig ved det beskrevne tiltaket.

 

 

 

 

Med vennlig hilsen         

Mariann Karlsen (sign.)                                                             Ingeborg Østby Laukvik (sign.)

Daglig leder                                                                                  Daglig leder

Sarpsborg Næringsforening                                                     Halden Næringsutvikling

 

 

Ida Marie Ruud Stemmedalen (sign)

Daglig leder

Rakkestad næringsråd

 

 

2 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page