top of page
Søk
  • ingeborglaukvik

Les Halden Næringsutviklings høringssvar til Nærings- og sysselsettingsplanen

Halden Kommune har laget forslag til en ny nærings- og sysselsettingsplan for perioden 2021-2025. Planen angir retning og tiltak for å øke antall jobber og andelen personer som er i arbeid.


Her kan du lese Halden Næringsutvikling sitt høringssvar til denne planen:

Høringssvar om ny nærings- og sysselsettingsplan i HaldenVi takker for invitasjonen til å gi høringsinnspill til ny nærings- og sysselsettingsplan.


Halden Næringsutvikling er byens største fellesskap av bedrifter. Foreningens visjon er å skape et blomstrende næringsliv og et levende Halden. Vi er glade for at Halden Kommune gjennom planen legger opp til å videreføre og styrke det gode samarbeidet med Halden Næringsutvikling. Vi ser fram til å jobbe tett med kommunen for å realisere tiltakene.


Planen er viktig for Haldens videre utvikling. Det er alvorlig at sysselsettingsgraden i Halden er synkende og befinner seg under landsgjennomsnittet. For å heve sysselsettingsgraden og øke antall arbeidstimer mener Halden Næringsutvikling at det trengs kraftfulle grep og tiltak som bygger bro mellom arbeidslivspolitikken og næringspolitikken. Planen bør bidra til å styrke næringslivet og tilrettelegge for at det skapes flere jobber i Halden. På den måten vil det kunne skapes verdier som vil komme alle i kommunen til gode.Planens visjon

Halden Næringsutvikling mener at det bør settes tøffere mål og en spissere visjon enn det som blir foreslått i planen. Visjonen om at «Halden Kommune skal være en innovativ kommune» er et kraftig tilbakesteg fra dagens visjon om at «Halden skal være Norges mest innovative kommune». Nedjusteringen av ambisjonsnivået overrasker oss av flere grunner: Haldens næringsliv ligger i front innen industriproduksjon, digitalisering og det grønne skiftet; byen huser to store forskningsinstitusjoner som ligger i forskningsfronten internasjonalt og jobber målrettet med kommersialisering og innovasjon; og Halden kommune anerkjennes jevnlig gjennom priser og utmerkelser som en av Norges mest framoverlente og digitaliserte kommuner. Visjonen som foreslås bommer på både kart og terreng hvis man nedjusterer ambisjonsnivået fra både dagens realiteter og fra dagens planverk. Det mener vi er uheldig, og vi frykter at det vil påvirke byens attraktivitet og sterke merkevare. Halden Næringsutvikling mener derfor at visjonen bør fortsette å være at Halden skal være Norges mest innovative kommune.


Halden Næringsutvikling støtter målsetningen om at det skal etableres minimum 500 nye arbeidsplasser innen 2025 og at sysselsettingsgrad skal øke fra 68 til på 70% for personer i aldersgruppen 20 – 66 år. Vi minner også om at overgang fra deltid til større stillinger vil være sentralt for å øke antall arbeidstimer i Halden, at dette bør komme som et supplement eller alternativ til ambisjonen om nye arbeidsplasser.


Målet bør evalueres jevnlig gjennom sentrale parametere som: sysselsettingsandel; sykefravær; uføreandel; antall netto nye arbeidsplasser; arbeidsmarkedsintegrasjon; befolkningsvekst; og antall møter med bedrifter som vurderer å etablere seg i Halden.


Halden Næringsutvikling mener videre at Halden skal ha et hovedmål om å være den mest næringsvennlige byen i Norge. Ved å skape de beste rammene for jobbskaping, vil Halden kunne sikre kommunen et godt økonomisk fundament gjennom skatteinngangen fra virksomheter og arbeid.


Målet bør evalueres jevnlig gjennom sentrale parametere som: Næringslivsvariasjon; Kompetanseprofil i befolkningen; Samferdselssatsninger innen vei, bane, havn og bredbånd; skatte- og avgiftsnivå; saksbehandlingstid og andel sysselsatte innen private virksomhet.


For Halden Næringsutvikling er følgende tiltak sentrale for å nå dette målet:

  • Næringspolitikken må kjennetegnes av forutsigbarhet og smarte rammebetingelser for bedriftene.

  • Kommunen bør prioritere og jobbe for vekstfremmende investeringer i samferdsel, infrastruktur og kompetanseutvikling.

  • Kommunen bør ha et konkurransedyktig skatte- og avgiftsnivå sammenlignet med lignende kommuner.

  • Kommunen bør ha en næringsvennlig utforming av forskrifter og offentlig forvaltning.

  • Kommunen bør kjennetegnes av en kultur for å si ja når man kan, og nei når man må.


Omfang av planen

Vi støtter forslaget om å gjøre planen 4-årig, da vi anser at det kan være hensiktsmessig med tanke på de raske omstillingene og endringene som følger av Covid 19-pandemien og fordi det skaper en større fleksibilitet i næringspolitikken. Det gir også anledning til å gjennomføre og evaluere noen pilotordninger i perioden, som kan være sentrale for videre satsninger. I den forbindelse vil vi trekke fram My Digital City som et konkret eksempel som bør prioriteres.


Med en fireårig plan mener Halden Næringsutvikling at det er behov for å prioritere blant de 85 tiltakene som er presentert i forslaget.


Vi mener at følgende punkter 30 punkter bør være særlig prioriterte i perioden 2021-2025. Vi har knyttet noen kommentarer til tiltakene der det er naturlig.

Vi ser fram til å fortsette det gode samarbeidet for å skape en omstillingsdyktig og attraktiv by for innbyggere og jobbskapere i Halden. Lykke til med det videre arbeidet.
Vennlig hilsen,

Halden Næringsutvikling

Øystein Falch Ingeborg Marie Østby Laukvik

Styreleder Daglig leder


113 visninger0 kommentarer

Commentaires


bottom of page