top of page

Mentorprosjekt
i Nettverket for kompetansetilflyttere
English version below

Hva er mentorprosjektet?

Mentorprosjektet er en del av et forprosjekt for å inkludere flere i arbeidsstyrken. Mentorprogrammet skaper en kobling mellom lokalbefolkning og tilflyttere, og støtter interkulturell utveksling og en velkomstkultur. Programmet er basert på prinsippene for frivillig arbeid («volunteering»). 

Hvem får en mentor?

Målgruppen vår er arbeidsinnvandrere med fagbrev eller høyere utdanning. Tilflytterne kan enten ha nylig ankommet eller bodd her en stund.

 

Hvis du er interessert i å få en mentor og delta i prosjektet, registrer deg i skjemaet og fortell om deg selv. Du blir invitert til et kort samtale. Forbered gjerne dette dokumentet før du kommer inn.

Gjennom prosjektet vil du kunne:
 • Delta i gratis faglige kurs, for eksempel CV-skriving, LinkedIn kurs, Intervju-trening osv.
 • Møte bedrifter og andre jobbsøkere i Halden, Fredrikstad og Sarpsborg
 • Muligvis finne en mentor som hjelper med spørsmål og jobbsøking
 • Delta i hyggelige sosiale arrangementer

Hvorfor har vi opprettet mentorprogrammet?

Vi ser at mange kommer til Norge med høy utdanning som de ikke får nyttiggjort seg av, og vi vil gjerne at flere av disse kan komme i relevant arbeid i bedriftene som vi representerer.  Derfor leter vi etter mentorer som er interessert i å hjelpe nye tilflyttere og jobbsøkere.

Hjelp for mentorer og de neste skrittene:

Når vi har rekruttert ~10 mentorer, inviterer vi til et infomøte der du får vite mer og møter de andre mentorer. Her finner du en guide med informasjon og nyttige lenker, som hjelper deg å svare på spørsmål tilflyttere kunne ha.

I januar inviterer vi mentorer og tilflyttere til et "bli-kjent" møte hvor dere blir enige om forventninger og kommunikasjon (plan for møte her). I tillegg signerer dere en "kontrakt" med hverandre. Etterpå organiserer vi månedlige "Check-in" møter hvor dere er velkomne til å delta. Programmet vil vare i 11 måneder.

               Her er en liten verktøykasse for mentorer og trainees. (Takk til Internasjonale Drammen for eksemplene!)

 

 

 

 

 

 

 

Hva skal du gjøre?

 • ønske nye tilflyttere velkommen & hjelpe dem å finne seg til rette

 • hjelpe med å finne en jobb og et nettverk

 • svare på spørsmål, f.eks. om norsk sosialt liv, norsk byråkrati og praktiske ting

 • delta i 3 møter med tilflytteren din og et "bli-kjent" møte (29.01.24)

 

Du må...

 • være engasjert

 • ha tid til å møtes fire ganger innen et år

 • bo i Halden, Sarpsborg eller Fredrikstad

 • snakke norsk

 

Hvorfor skal du engasjere deg?

 • du gjør det enklere å være ny i Norge

 • du får èn du kan trene språk med (norsk eller engelsk, osv.)

 • du bygger nye relasjoner og får et større nettverk

 • du får mulighet til å være med på mange sosiale arrangementer

 • du får et sertifikat

 • du får en mentoropplæring og coaching

*bildet hentet fra ESN Wien

mentorprogramm_norsk.png
Navigating in Woods

Registrere deg for å bli mentor eller trainee!

+47 489 06 238

Thanks for submitting!

What is the mentoring programme?

The mentoring programme is part of a preliminary project, aiming to integrate more people into the Norwegian labour market. The mentoring programme creates a link between locals and newcomers. It furthers intercultural exchange and welcome culture. It is based on the principles of voluntary work.

 

Who gets a mentor?

Our target group are migrants with a vocational certificate ("fagbrev") or higher education. They might have just arrived in Norway or they might have been living here for a while.

If you are interested in having a mentor, register in the form above and tell us about yourself. You will be called in for a quick chat. Please prepare yourself by filling out this document.

By participating in our project, you will be able to:
 • Participate in free professional courses, for example CV writing, LinkedIn courses, Interview training etc.
 • Meet companies and other job seekers in Halden, Fredrikstad and Sarpsborg
 • Possibly find a mentor to help with questions and job search
 • Participate in our social events 

 

Why have we started the mentoring programmee?

Many people come to Norway with a high education that they do not get to use, and we would like more of them to be able to find relevant work in the companies that we represent. This is why we are looking for mentors who are interested in helping newcomers and job seekers.

Help for mentors and the next steps:

Once we have recruited ~10 mentors, we will invite to an information meeting where you will learn more and meet the other mentors. Here you will find a guide with information and useful links, which will help you to answer the questions your mentees might have.

In January, we will invite mentores and mentees to a first meeting where you will clarify expectations and communication (Meeting plan here). Furthermore, you will sign a "contract" with each other. Afterwards, we will organise monthly "check-in meetings" where you are welcome to attend. The programme will run for 6-12 months.

                  Here is a small toolkit for mentors og trainees. (Thank you to Internasjonale Drammen for providing examples!)

 

 

 

 

 

 

 

 

What will you be doing?

 • welcome newcomers & help them get settled in

 • help in the job search and building a network

 • answer questions, e.g. about the Norwegian social codes, Norwegian bureaucracy, practical matters

 • participate in 3 meetings with your mentee and a matching meeting (29.01.23)

 

You need to:

 • be committed

 • have time to meet 4 times within the year

 • live in Halden, Sarpsborg or Fredrikstad

 • speak Norwegian

 

What’s in it for you?

 • you improve their experiences of Norway

 • you get a practice-partner for Norwegian (or English, etc.)

 • you find new friends and build a bigger network

 • you get the opportunity to participate in our events

 • you receive a certificate

 

Please register in the form above!

*picture taken from ESN Wien

mentorprogramm_english.png
bottom of page