top of page
Pressebilde HA.jpg

Tiltak for næringsutvikling og arbeidsplasser i Halden

Leserinnlegg i Halden Arbeiderblad om tiltak for næringsutvikling og arbeidsplasser i Halden (8. juni 2020)

Tiltak for næringsutvikling og arbeidsplasser i Halden 

Vi står i en krevende tid. Arbeidsledigheten er høy og aldri før har verdensøkonomien blitt så hardt rammet som nå.


I Halden er en rekke forskjellige bransjer berørt; jordbruk, industri, restaurantnæringen, bygg- og anlegg, hoteller og eiendom, idrett og kulturelle virksomheter. Alle har følt på konsekvensene.

Det er i slike tider vi må hjelpe både arbeidstagere og jobbskapere, slik at færrest mulig arbeidsplasser går tapt. Og det er i slike tider vi må hylle alle dem som står på hver eneste dag og tar tøffe valg for å holde bedriftene og samfunnet i gang.

Haldens kommunestyre vedtok tidlig en krisepakke for næringslivet som ble utarbeidet sammen med Søndre Viken Næringsregion og næringsforeninger som vår. Kommunen skal ha honnør for at denne favner bredt og innebærer mange konkrete tiltak. Sammenlignet med andre byer har Halden tatt store grep.

Tiltakspakken innebærer blant annet at det igangsettes byggeprosjekter for 380 millioner kroner, at det gis 1 million kroner til fremtidsrettet næringsstøtte, og at det igangsettes reklame- og markedsføringsaktiviteter for handel og turisme. I tillegg har en times gratis parkering og utvidede arealer for uteserveringene tilsynelatende hatt god effekt på livet i sentrum.

Vi beveger oss nå inn i en tid hvor det blir sentralt at vi jobber jevnt og systematisk med langsiktige tiltak for å opprettholde verdiskaping og jobber i byen vår.

For de nyeste prognosene fra NHO viser at det er en lang vei tilbake for norsk økonomi. Arbeidsledigheten spås å ende på 6,6 prosent i slutten av året, og alle næringer har meldt om forverret markedsituasjon siden februar. Det ser ut til at det vil være en produksjonsnedgang i det kommende halvåret. Lavere internasjonal etterspørsel og lav oljepris forventes også å prege den økonomiske utviklingen i flere år framover.

For å kunne møte disse utfordringene er Halden Næringsutvikling opptatt av at:

Prosjekter ikke må stoppe opp fordi man venter på arealplaner. Arealpolitikken er en sentral del av næringspolitikken, og næringslivet må gis bedre forutsigbarhet for utvikling gjennom arealplanverket. Tilgang på arealer er også viktig for å gjøre Halden til en attraktiv by for nye virksomheter. Halden kommune bør derfor sikre forutsigbare reguleringsprosesser, også i perioden fram til den nye arealplanen kommer på plass.

Utbygginger ikke bør bli unødvendig forsinket. Det bør være en raskere utbyggingstakt, og det må derfor settes resultatmål om å redusere saksbehandlingstiden hos kommunen innen byggesaker. I tillegg bør kommunen sette fokus på forenkling og veiledning til bedrifter og enkeltpersoner som ønsker å bygge boliger og næringsområder. Å sørge for tomter er en viktig del av dette.

Mange vil trenger å fornye eller oppfriske sin kompetanse i møte med nye tider. Kommunen bør derfor koordinere og igangsette nye opplæringstiltak sammen med høyskolen, fagskolen og Halden videregående skole. Halden næringsutvikling og bedriftene er gjerne med i dette arbeidet. NAV bør også få en viktig rolle i å tilrettelegge for kompetanseutvikling hos voksne, og informere bedriftene om at permitterte nå kan kombinere dagpenger og opplæring.

Kommunen tildeler kontrakter som er kunngjort, og ikke utsetter anskaffelser eller avlyser anbudskonkurranser. Kommunen bør derfor gjennomføre anskaffelser som planlagt, og bruke offentlige anskaffelser som en motor for næringsutvikling i lokale selskaper. Effektivisering og digitalisering av kommunale tjenester kan være eksempler på prosjekter.

Det må stimuleres til forskning og innovasjon. Kommunen bør derfor fremme innovasjon gjennom offentlige anskaffelser, og delta som en prosjektpartner i satsningsområder som er viktige for våre klynger og næringslivsaktører. I tillegg er det viktig å gi veiledning om sentrale søknadsordninger.

Listen over forslag er naturligvis ikke uttømmende. Vi ser fram til gode diskusjoner og samarbeid om ulike tiltak som bør iverksettes.

Halden har rike og solide tradisjoner. Vi har alltid stått sterkt og vært en selvstendig og kraftfylt by. Det skal vi ivareta gjennom å opprettholde gode og trygge arbeidsplasser i tiden framover. Når bedriftene går bra, skapes det inntekter og jobber som sørger for velferd og samfunnsutvikling for alle.

bottom of page