top of page
Søk
  • ingeborglaukvik

Generalforsamling 2021

Oppdatert: 22. apr. 2021

Halden Næringsutvikling avholdt Generalforsamling 15.03.2021. Møtet fant sted på Teams.


Under ser du Styrets årsberetning, sakspapirer og protokoll fra møtet.


GF-3/2021 Styrets årsberetning


STYRET

Styret har i perioden bestått av følgende personer:


Styret har avholdt 10 styremøter i perioden. Hovedvekten av møtene er avholdt digitalt i 2020. I tillegg har styret hatt flere formelle og uformelle styremøter hos Fredriksten Hotell, Tista Senter og Blender/Halden Næringsutvikling. På enkeltsaker har styret nedsatt arbeidsgrupper mellom møtene.


MEDLEMMER


Foreningen har 87 betalende medlemmer, inkl. personlige medlemmer. Det var 29 medlemmer ved generalforsamlingen i fjor, så i perioden har vi sett en økning på 58 medlemmer.


Medlemsrekruttering stod i fokus i 2020, og foreningen utarbeidet markedsføringsstrategi, laget informasjons- og markedsføringsmateriell, gjennomførte kampanjer i tradisjonelle og sosiale medier, og drev aktivt og oppsøkende arbeid for å tiltrekke nye medlemmer. Medlemmer fra Halden Industriforening ble aktivt oppfordret til å bli medlemmer av HNU, og de aller fleste meldte overgang til Halden Næringsutvikling ved årsskiftet.


Likeledes har det blitt arbeidet med løsninger på forholdene knyttet til Halden Turist og Handel i Halden, og det pågår for tiden sonderingssamtaler med Halden Turist for å vurdere tettere samarbeid.


ANSATTE I ORGANISASJONEN

Ingeborg Marie Østby Laukvik har vært ansatt i 100 %-stilling som Daglig leder siden 1.4.2020.


AKTIVITET I PERIODEN


Å bygge en organisasjon

2020 var foreningens første ordinære driftsår, og aktiviteten tok seg betydelig opp fra 2. kvartal da HNU fikk en daglig leder. De mest sentrale oppgavene i 2020 var å bygge strukturer i foreningen for å bidra til god og forsvarlig drift, relevante aktiviteter for medlemmene, markedsføring av foreningen og registering av nye medlemmer. Det har vært betydelig kontakt med medlemmene, men beklageligvis har det blitt få bedriftsbesøk på grunn av smittevernrestriksjoner.


Det ble opprettet 3 forumer (bransjevise møtearenaer) i 2020, og styret har en tydelig ambisjon om å opprette flere forumer når modellen er testet og vi finner en god arbeidsform. Formenes formål er å samarbeide om saker som er viktige for bransjen, tilrettelegge for utvikling og forbedre synligheten av gode prosjekter.


Halden Næringsutvikling har tilbudt 9 kurs og arrangementer der medlemmene møttes for faglig påfyll, meningsutveksling og nettverksbygging. På grunn av strenge smittevernregler ble de fleste avholdt som digitale møter, men det ble også laget fysiske møteplasser som også ble sendt i digitale flater.


Halden Næringsutvikling har utviklet og driftet den nye nettsiden www.haldennu.com, sendt jevnlige nyhetsbrev og vært synlig gjennom sosiale medier som LinkdIn, Facebook og Instagram. For å gjøre foreningen bedre kjent i Halden, har det vært et selvstendig poeng å synliggjøre Halden Næringsutvikling i tradisjonelle medier. I perioden har Halden Næringsutvikling blitt omtalt over 60 ganger i lokale og nasjonale medier. Nyhetsbrevene har bemerkelsesverdige høye lesertall, og vi det tolker til at innholdet er relevant og etterspurt blant medlemmene og andre interessenter.


Styret har utarbeidet en strategiplan for 2021-2023 som angir retningen for det foreningen skal gjøre i de kommende tre årene. Planen har nedfelt 4 hovedmål for foreningens arbeid:

- Halden skal være den mest næringsvennlige byen i Norge

- Halden skal ha en positiv sysselsettingsutvikling, og det skal etableres 250 nye arbeidsplasser i byen innen 2024

- Halden Næringsutvikling skal sette en dagsorden som utvikler næringslivet i Halden

- Halden Næringsutvikling skal ha minst 150 medlemmer ved utgangen av strategiperioden, og det skal være lagt et grunnlag for at alle bedrifter vil bli medlemmer i neste periode.


Avslutningsvis vil styret nevne at HNU har hatt månedlige kontaktmøter med politisk og administrativ ledelse i Halden Kommune for å drøfte næringspolitiske saker; og jevnlige møter med Halden Kommunes næringsavdeling for å følge opp forpliktelsene i samarbeidsavtalen mellom Halden Næringsutvikling og Halden Kommune. Samarbeidet går godt. I tillegg har HNU hatt flere faste møter med de øvrige næringsforeningene i Søndre Viken, og hatt 3 møter med samtlige næringsforeninger i Viken Fylke. Kontaktmøtene har gitt nyttig erfaringsutveksling og ført til samarbeid om viktige saker.


Covid-19

I 2020 kom det beskjed om at et nytt virus hadde spredd seg i Kina, og WHO erklærte raskt at vi stod overfor en verdensomspennende pandemi. 13. mars 2020 stengte Norge som følge av Covid 19-viruset, og store deler av næringslivet ble direkte påvirket av beslutningen. Flere bransjer ble pålagt å stenge ned og mange bedrifter ble pålagt eller anbefalt å sende sine ansatte på hjemmekontor. Over natten ble næringslivets rammer radikalt endret, og uforutsigbarheten har vedvart gjennom hele 2020. Det har vært varierende intensitet på forbud, anbefalinger og smitteverntiltak. Men næringsdrivende har gjennomgående måtte drifte med varierende regler og høy usikkerhet.


For å imøtekomme usikkerheten, har Halden Næringsutvikling jobbet intenst for å gi best mulig informasjon og råd til foreningens medlemmer og Haldens bedrifter. HNU har avholdt flere informasjonsmøter om ulike støtteordninger for bedrifter under pandemien, og utarbeidet oversikter og informasjonsmateriell som ble delt i egne – og i mange andres – kanaler. I tillegg har administrasjonen lagt ned betydelig antall veiledningstimer med enkeltbedrifter som har hatt behov for rådgivning.


Halden Næringsutvikling har også vært en pådriver for at støtte- og tiltaksordninger skulle innrettes på en slik måte at de traff næringslivets behov. Derfor ble kunnskapsinnhenting om næringslivssituasjonen viktig, og Halden Næringsutvikling og Halden Kommune gjennomførte 2 store survey-undersøkelser i 2020. I tillegg supplerte vi undersøkelsene med data som NHO innhentet hver måned. Samlet sett, hadde Halden Kommune om lag 6 millioner kroner som skulle deles ut til kriserammet næringsliv og gründerbedrifter i 2020.


Pådriver for næringsutvikling i Halden

En sterk næringsforening bidrar til smarte og gode rammevilkår for næringslivet i møte med myndighetene. Næringsforeningen skal være et verktøy for å igangsette og realisere viktige saker for næringslivet.


I denne perioden har mye av påvirkningsarbeidet handlet om å gi innspill om generelle næringspolitiske tiltak for å øke verdiskapingen og jobbskapingen i Halden, og foreningen har tatt til orde for en aktiv motkonjunkturpolitikk under krisen. Dette er blant annet spilt inn gjennom de faste møtene med representanter fra politisk og administrativ ledelse i Halden Kommune, ved høringsinnspill til Kommunens budsjett eller enkeltsaker, og gjennom innlegg og sitater i mediene.


I tillegg har foreningen engasjert seg ekstra i spørsmål som gjelder Halden Kommunes arealplan, og tatt en aktiv rolle for å formidle næringslivets synspunkter om det pågående arbeidet med rullering av dagens arealplan og den utstrakte bruken av midlertidige forbudet mot tiltak i Halden. Dette skjedde ved at foreningen sendte et formelt brev til samtlige av kommunens politikere, og til kommunens administrative ledelse. Tematikken har fått en sentral plass i det politiske ordskiftet og Halden Næringsutvikling har hatt kontakt med samtlige partier om våre bekymringer.


Halden næringsutvikling har også engasjert seg i flere grensespørsmål under pandemien. Det har vært en rekke større og mindre saker der medlemmene våre har trengt avklaringer eller endringer, og det har derfor vært utstrakt kontakt med Stortinget, Regjeringen, NHO, LO, Fellesforbundet, politiet, Grensetjenesten og med lokalpolitikere i Halden. I tillegg tok Halden Næringsutvikling tidlig initiativ til møter mellom næringslivsaktører, arbeidsformidlingene og næringsavdelingene i Halden og Strömstad, for å sikre god dialog og godt samarbeid gjennom disse krevende tidene. Ordførerne og rådmennene i begge byer har også engasjert seg i møtene.


HNU har hatt et vesentlig ansvar for gjennomføringen av Covid-året 2020s spesialutgave av «Kunnskap i Sentrum». Forholdende til tross, ble det hele gjennomført til stor tilfredshet for målgruppen (elever/studenter) og berørte næringslivsvirksomheter. HNU hadde bl.a. en sentral rolle knyttet til å presentere Haldens næringsliv for byens elever i ungdomsskolen og videregående opplæring, blant annet gjennom foredrag og 10 ulike næringslivsvideoer.ØKONOMI

Halden Næringsutvikling har en akseptabelt god økonomi og god kostnadskontroll, men foreningen er avhengig av økning i inntektene i årene fremover. Endringer i medlemsmassen kan fort endre de økonomiske realitetene og påvirke aktivitetsnivået i foreningen. Det er et mål å øke medlemsmassen og tiltrekke flere Haldenbyggere (sponsorer), ettersom det vil gi de beste forutsetningene for å jobbe med målsetningene som er satt i foreningens strategiplan 2021-23. Alternativt må Halden Næringsutvikling hente midler fra ulike støtteordninger, og det vil gjøre at foreningens aktiviteter i større grad blir styrt av hensyn som kommer utenfra organisasjonen.


Inntektssiden i 2020 utgjøres av følgende hovedelementer:


- Halden kommune gir foreningen støtte i form av økonomiske midler og fri disposisjon av to arbeidsplasser. Støtten fra kommunen følger av en formell avtale med kommunen som regulerer hvilke oppgaver Halden Næringsutvikling skal jobbe med. Avtalen varer til og med 2021.

- Halden Næringsråd gav støtte til HNU da foreningen ble nedlagt.

- Medlemskontingent som er knyttet til medlemmenes årsverk, og sponsorstøtte til HNU.

- Ekstraordinær støtte fra Halden Kommune i forbindelse med ekstraordinære oppgaver under coronapandemien.

- Halden Industriforening og Halden IT-Forum har i 2020 gjort formelle vedtak om at foreningene vil overføre midler til HNU i 2021.


Utgiftssiden i 2020 har vært lavere enn budsjettert, noe som primært skyldes at aktivitetsnivået har vært lavere enn estimert. Det skyldes at smittevernhensyn har gjort det nødvendig å justere ned på antall fysiske møteplasser og arrangementer under pandemien.


Utgiftssiden utgjøres hovedsakelig av

- Lønn

- Innkjøp av utstyr og kontormøbler

- Kurs og arrangementer, digitale møteplasser og streaming.

- MarkedsføringInnkalling, dagsorden og sakspapirer til
.
Last ned • 225KB

Protokoll_GF_HNU_2021 SIGNERT
.pdf
Last ned PDF • 359KB


Årsregnskap 2020 HNU
.pdf
Last ned PDF • 2.26MB


44 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page